Dersler


ECON 101  Mikroekonominin İlkeleri

Ekonomi kıt kaynakların, insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılama doğrultusunda verimli kullanımını, bireylerin aldıkları kararları ve davranışlarını inceler. Bu ders, ekonominin her biriminin (hanehalkı, firmalar ve devlet) kararlarını ve davranışlarını analiz eden mikroekonomi dalının temel ilkelerine giriş niteliğindedir. Ekonomi biliminin temel kavramları, piyasa ekonomisi, arz, talep ve fiyat oluşumu, esneklik, tüketici ve firma dengesi, tam rekabet, tekel, tekelci rekabet ve oligopol piyasaları ve faktör fiyatlandırması gibi temel konuları içermektedir.


HIST 100  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


MATH 101  Genel Matematik I

Fonksiyonlar. Limit ve Süreklilik. Türev ve uygulamaları.


ENG 101  İngilizcede Akademik Beceriler I

ENG 101 birinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma gibi zihinsel becerileri geliştirmeye yöneliktir. Bu derste, öğrencilerin güncel metinler okuyarak ve dinleyerek, metnin bölümlerini anlama, hızlı ve etkin okuma, farklı metinlerdeki fikirler arası bağlantı kurma becerilerini kullanmaları ve metinleri bir öğrenme çıktısı oluşturacak şekilde etkili bir kaynak olarak kullanmayı öğrenmeleri hedeflenmiştir. Konuşma ve yazma becerilerinde ise kaynak kullanma, bir ifadeyi başka sözcükler kullanarak anlatabilme, alıntı yapabilme, özet yapabilme ve sentez yapabilme yer almaktadır. Bu dersi alan öğrenciler bir konudaki fikirlerini destekleyerek, anlam bütünlüğü olan, öz, bilgi verici ya da ikna edici metinler yazmayı öğreneceklerdir.


IUE 100  Akademik ve Sosyal Oryantasyon

İdari Birimlerin SunumlarıAkademik Birimlerin SunumlarıÖğrenci Kulüplerinin sunumları


SFL 1013  İkinci Yabancı Diller I


POOL 004  GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum


BA 260  Yönetim ve Organizasyon

The course provides a strong foundation of knowledge on management theories and organizational dynamics. After reviewing historical development of management, students will be informed about key individual characteristics affecting key organizational outcomes. Then, these characteristics will be linked to group processes as well as organizational settings.


BA 221  Finansal Muhasebe

Bu ders, öğrencilere finansal tablo kullanımını ve hazırlanmasını öğretme amacıyla tasarlanmış giriş düzeyinde bir muhasebe dersidir. Geleceğin yöneticileri olacak öğrencilerin, işletmelerin karar verme süreçlerinde neden muhasebe ilkelerine, usullerine ve finansal tablolara ihtiyaç duyulduğunu farketmeleri gerekmektedir. Bu amaçla, derste temel muhasebe ilkeleri ve finansal tablo hazırlamak ve analiz etmek için gerekli kayıt süreci ve araçlar ayrıntılı olarak ele alınacaktır.


BA 250  Yönetim Bilimi

Bu derste özellikle işletme problemlerin matematiksel olarak modellenmesi (Doğrusal programlama ve tamsayılı programlama) ve değişik uygulama alanlarından örneklerle verilerek çözümler geliştirilmesi üzerinde durulacaktır.


SFL 201  İkinci Yabancı Diller III


MATH 280  Olasılık ve İstatistiğe Giriş

Olasılık, Olasılık dağılımları, Ayrık ve sürekli rastgele değişkenler, Örnekleme dağılımları, Tek ve iki ana kütle için güven aralığı tahminleri, Tek ve iki ana kütle için hipotez testleri, Basit doğrusal regresyon analizi


POOL 007  GED - İnovasyon ve Girişimcilik


BA 320  Tüketici Davranışları

Mikro konulardan makro konulara doğru ilerleyen dersin kapsamında, tüketicinin algılaması, öğrenmesi, motivasyonu, kişilik ve hayat tarzı, tutumları, kimlik tanımlaması, karar mekanizmaları, toplumsal ve kültürel etkileşimleri gibi konular işlenir. Tüketimin alışveriş öncesi, sırası ve sonrası boyutları incelenir.


BA 350  Yönetim ve Maliyet Muhasebesi

Bu derste maliyet ve yönetim muhasebesinin temel kavramları anlatılacaktır. Giderlerin sınıflandırılması, gider, maliyet, zarar kavramlarının açıklanması, maliyet unsurları ve üretilen mamullerin maliyeti incelenecek, safha ve sipariş maliyetleme teknikleri anlatılacaktır. Dersin yönetim muhasebesine ayrılan kısmında ise maliyet hacim kar analizleri, değişken maliyetleme, bütçeleme ve sapma analizleri gibi muhasebe bilgisinin planlama ve kontrol analizlerinde kullanımı ele alınmaktadır. Derste ayrıca muhasebe bilgisinin kısa vadeli yönetim kararlarında – dışarıdan satınalma, kıt kaynakların etkin kullanımı vb.- nasıl kullanılacağ da gösterilmektedir.


ITF 311  İşletme Finansmanı

Bu derste finansın temel kavramları ve finansal tablo analiz uygulamaları ele alınmaktadır. Paranın zaman değeri, finansal varlık üzerindeki risk ve getiri kavramları ve analizleri bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.This course is the first course of a twocourse sequence dealing with business finance.


POOL 005  GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim


BA 360  İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimin tüm alt fonksiyonları birbirini takip eden mantık sırası içerisinde işlenmektedir. Ders sonunda öğrencilere konulara ilişkin uygulamalı ödevler verilmektedir.


ST 302  Staj (2 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


ENG 410  Kariyer gelişimi için İngilizce

Bu ders, öğrencileri mezun olduktan sonra karşılaşacakları bu süreçlerle daha iyi donatmak için, iş ya da lisansüstü eğitim başvuru süreçlerinin tamamını kapsamaktadır. Bu kapsam dahilinde öğrencilere, iş ya da lisansüstü eğitim ilanlarını bulma, buldukları bu ilanlara uygun ön yazı ya da CV yazma, niyet mektubu yazma ve son olarak bu pozisyon ya da akademik program için görüşme / mülakat yapabilme becerileri kazandırılacaktır. Daha sonra derste, bu görüşmeleri başarıyla geçtiği varsayılan öğrencilere, iş ortamında ihtiyaç duyacakları beceriler sunulacaktır.


TURK 100  Türk Dili

Bu derste, öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli sözlü ve yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır. Sözlü anlatımda ise öğrenci, beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


ECON 102  Makroekonominin İlkeleri

Bu ders, özellikle milli gelir seviyesinin, fiyatların ve iş gücünün belirleyicileri üzerinde durarak öğrencilere temel makroekonomik kavramları açıklama amacını taşır. Enflasyon, işsizlik gibi güncel sorunları bu analiz çerçevesinde ele alır ve devletin ekonomik problemlerle ilgilenmek için elinde bulunan araçları, söz konusu araçların kısıtlarıyla analiz eder. Ders, milli gelir hesaplamaları, kısa ve uzun dönem toplam talep ve arz analizleri, para politikası, enflasyon, ekonomik büyüme gibi temel makroekonomik kavramları içermektedir.


MATH 102  Genel Matematik II

Fonksiyonların grafikleri. Optimizasyon. Belirli integral. Belirsiz integral. İntegral alma teknikleri. Çok değişkenli analiz. Çok değişkenli fonksiyonların türevi. İki değişkenli fonksiyonların ekstrem değerleri. Çift katlı integral. Bir bölge üzerinde iki değişkenli bir fonksiyon grafiğinin altındaki bir katının hacmi.


ENG 102  İngilizcede Akademik Beceriler II

ENG102 dersi birinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma gibi zihinsel becerileri geliştirmeye yöneliktir. Öğrencilerimizin akademik dinleme becerileri bir ders ya da bir tartışmada geçen önemli / ilgili bilgiyi dinleyerek, okuma becerileri ise güncel akademik metinler okuyarak ve sonra bu bilgileri kullanıp bir öğrenme çıktısı oluşturmaları sonucunda gelişecektir. Konuşma becerisi akademik sunumlara ağırlık vermektedir. Öğrencilerimiz, düşünce ve fikirlerini anlamlı bir bütünlük içinde, karşısındakini ikna edecek şekilde ifade etmeye hazırlanacaktır. Yazma becerisi daha çok konuşma aktüvütelerini pekiştirmeye yöneliktir.


SFL 1024  İkinci Yabancı Diller II


POOL 002  GED - Doğa ve Yaşam Bilimleri


BA 302  İşlemler Yönetimi

Bu dersin içeriğini, üretim sistemleri, ürün ve hizmet tasarımı, süreç ve ürün stratejileri, kapasite planlaması, tesis yeri seçimi, yerleşim stratejisi, üretim planlaması, stok yönetimi ve çizelgeleme konuları oluşturmaktadır.


SFL 202  İkinci Yabancı Diller IV


BA 201  Pazarlama İlkeleri

Bu ders pazarlamanın temel kavramlarını, pazarlama çevresini, tüketici davranışlarını, pazar bölümleme, hedefleme, konumlandırma stratejilerini ve pazarlama karması stratejilerini detaylı olarak inceler. İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen her türlü akademik çalışmanın ‘Akademik Dürüstlük ve Etik Kurallar’ çerçevesinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Detaylı bilgi için: http://isl.ieu.edu.tr/tr/akademik-durustluk


POOL 006  GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler


LAW 300  İşletme Hukuku

Borçlar Hukukunun temel kavramları, ticaret hukukunun temel kavramları, şirketler hukukunun genel ilkeleri, anonim şirket ve limitet şirket, kıymetli evrak, haksız rekabet, fikri ve sınai mülkiyet, iş hukuku.


ENG 310  İngilizce Temel Konuşma Becerileri

ENG 310 dersi 3. sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Öğrencilerin akademik ya da mesleki alanlarda kendilerini daha iyi ifade edemilmeleri amacıyla tasarlanmıştır. Bu ders, akademik ve mesleki alanlarda "Pecha Kucha" olarak bilinen kısa sunumlara ve münazaralara katılmayı kapsar.


ITF 312  Finansal Yönetim

Bu dersin içeriğini uzun vadeli finansman kaynakları, işletmelerin yatırım kararları, yatırım kararlarının alınabilmesi için gerekli nakit akımları, yatırım projelerinin değerlendirilmesi, sermaye maliyeti, kaldıraç ve optimal sermaye yapısı kavramları oluşturur. / Among the topics covered in this course will be interest rate and bond valuation, stock valuation, investment valuation, capital budgeting, the cost of capital and leverage.


BA 311  Yönetim Bilgi Sistemleri

Bu ders Yönetim Bilişim Sistemleri’nin (YBS) stratejik bir kavranışını geliştirmeyi ve böylece YBS’ye ilişkin kararların iş öncelikleriyle ilişkilendirilmesini amaçlar. Bu ders ayrıca YBS ssistemlerine işlevsel bir bakış geliştirerek öğrencilerin YBS kriterlerini ve sistemin geliştirme sürecini tasarlayabilecekleri, ve sistemin tedariği aşamasında sağlıklı kararlar alacakları bir zemin sunar. YBS sistemlerinin operasyon, pazarlama, finans, muhasebe, ve insan kaynakları gibi işlevlere etkilerini belirleyecek derinlikte bir kavranışı hedeflenir.


BA 402  İşletme Politikası

Bu ders stratejik yönetim ve işletme politikası ile ilgili çeşitli konuları kapsamaktadır. Derste, öncelikle stratejik yönetimin temel kavramları, kurumsal yönetim, sosyal sorumluluk ve etik konuları tartışılmaktadır. Ardından, içsel ve dışsal çevrenin analizi, örgütsel misyon, amaçlar ve temel yetkinliklerin tanımlanması, şirket, işletme ve fonksiyon stratejilerinin belirlenmesi, stratejilerin uygulanması, değerlendirilmesi ve kontrolü tartışılacak temek konulardır. Bu konularla ilgili ayrıca vaka analizleri yürütülmektedir. Bu konular tartışılırken, küreselleşme, yenilik, sürdürülebilirlik ve stratejik yönetim kavram ve modellerinin Türkiye iş ortamına uygulanabilirliği de tartışılır.


ST 402  Staj (2 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


Seçmeli Dersler


  


BA 315  Yaratıcılık ve İnnovasyon

Ders günün birinde yaratıcı ve yenilikçi bir örgütün parçası olmak veya yaratıcılığını nasıl kullanabileceğini öğrenmek isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. Yaratıcılık ve inovasyon konusunun derinlemesine anlaşılmasının sağlanmasıyla, öğrencilerin yaratıcılıklarının farkına varmasının sağlanması ve yaratıclığı inovasyona nasıl dönüştürecekleri konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.


BA 316  Liderlik ve Yönetişim

Bu derste liderlik kavramı ile ilgili temel bilgiler, liderlik kavramını ile ilişkilendirilen temel psikolojik unsurlar ile güncel teoriler açıklanacak ve teorik bilginin perakende sektöründe nasıl uygulanabileceği üzerinde durulacaktır. Derste öğrencilerin liderlik ve ilgili kavramları derinlemesine anlamaları ve kendi liderlik becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.


BA 318  İşletme Etiği

İş Etiği, öğrencilerin, doğanın değiştirilmesi yoluyla insanların ve diğer yaşayan varlıkların üzerindeki dolaylı etkileri ve insanların bireysel ve sosyal davranışlarındaki etkileri de dahil, etik konusuna ilişkin düşüncelerini, anlayışlarını, ve uygulama davranışlarını değiştirme/geliştirme amacını güden bir derstir.Özetlemek gerekirse, dersin ana amacı etik düşünce, kavram ve uygulamaları, diğer insanlara karşı "iyi" davranışı koruyabilmek ve dolaylı olarak bütün canlılar için çevrenin korunması ile ilgili belli başlı felsefik yolları aktarmaktır.


BA 319  Müzakere ve Karar Verme Süreci

Ders öğrencilere müzakere ile ilgili teori, süreç ve uygulamaları, çatışma çözümünü ve ilişki yönetimininin dinamiklerini açıklayarak, onların daha iyi birer müzakereci olmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Derste öğrendiklerini etkili bir biçimde uygulama fırstaı bulan öğrenciler, hem iş hem de özel yaşamlarında müzakere süreçlerini ve genel olarak ilişkilerini daha rahat ve verimli bir biçimde deneyimleyeceklerdir.


BA 324  Marka Yönetimi

Bu derste marka ve marka yönetimi ayrıntılı olarak incelenecektir. Ders kapsamında marka yönetimi süreci,ve bu süreci etkileyen faktörler ele alınacak ve örnek olaylar üzerinden analizler ve tartışmalar yapılacaktır. Derste aynı zamanda öğrencilerden marka yönetimi planları hazırlamaları istenecektir.


BA 325  İleri Karar Verme Süreci

Doğrusal programlamada ileri konular, doğrusal olmayan programlama, hedef programlama, çok kriterli karar verme, kuyruk teorisi, simulasyon modelleme


BA 327  Vergilendirme ve Muhasebe Uygulamaları

Vergilendirmeye giriş düzeyindeki bu ders, vergilendirmenin temel ilkeleri, Türk Vergi Sistemi’nde yer alan gelir vergisi, kurumlar vergisi, tüketim vergileri (KDV, ÖTV), varlık vergileri, veraset ve intikal vergisi gibi temel vergi kanunları, vergi denetimi, vergi etiği, vergiden kaçınma ve vergi planlaması, vergi muafiyetleri ve transfer fiyatların vergiye olan etkileri ile vergi muhasebesi uygulamalarına ilişkin konuları içermektedir.


BA 330  Örgütsel Davranış

Davranış, kişilerarası iletişim, örgüt içerisindeki grup içi ve gruplar arası iletişim, birey, grup ve örgüt performanslarının iyileştirilmesi ve yönetimin rolü bu ders kapsamındaki başlıklardır.


BA 340  Girişimcilik Becerileri

Ders boyunca, yeni bir işletme kurmanın nasıl olduğunun ve işletme bir kere kurulduktan sonra verilecek kritik kararların ve yönetimsel gereklerin kavratılması hedeflenmektedir.


BA 341  Orta Düzey Muhasebe I

Orta düzey bir muhasebe dersi olarak tasarlanan bu derste öğrencilere UFRS Kavramsal Çerçevesi’nin kullanımı ve UFRS temelli finansal raporların nasıl hazaırlanacğaına ilişkin daha detaylı bilgi vermek amaçlanmaktadır. Dersin konuları temel muhasebe ilkeleri, kayıt süreci, UFRS Kavramsal Çerçevesi, UFRS temelli finansal tabloların kavram ve içerikleri ile nakit ve alacaklar, stoklar, maddi varlıklar, maddi olmayan varlıklar ve ilgili varlıklara uygulanmak üzere amortisman, değer düşüklüğü ve itfa işlemlerinden oluşmaktadır.


BA 370  Pazarlama Araştırması

Pazarlama Araştırması dersi, pazarlama araştırmasıyla ilgili temel kavram ve uygulamaları pazarlama yönetimi bakış açısıyla birleştiren bir derstir.


BA 380  Uluslararası İşletmecilik

Bu ders uluslararası işletmecilik ortamının ve etkinliklerinin temel yönlerini kapsamaktadır. İlk olarak, uluslararası işletmeciliğin temel kavramları, işletmelerin uluslararasılaşması ve küreselleşme tartışılmaktadır. İkinci olarak, uluslararası işletmeciliği etkileyen kültürel, politik, yasal ve ekonomik koşullar analiz edilmektedir. Üçüncü olarak, uluslararası işletmecilik için fırsatların değerlendirilmesi ve stratejilerin belirlenmesi tartışılmaktadır. Son olarak, uluslararası piyasalara girme ve faaliyet göstermenin işlevsel ve operasyonel yönleri tartışılmaktadır.


BA 400  Proje Yönetimi

Dersin içeriği şu konulardan oluşmaktadır: Projeler, stratejik projelerin seçilmesi, proje yöneticisinin rolü, organizasyonlarda projenin rolü, iş aktivitelerini planlama, proje maliyetleri ve bütçe, proje zamanlaması.


BA 406  Uluslararası Pazarlama

Küreselleşme, küresel pazarlama çevresi (politik, yasal, kültürel, sosyal, ekonomik çevre), pazara giriş ve büyüme stratejileri, hedef pazar analizi, hedef pazara uygun ürün, fiyat, dağıtım ve iletişim stratejilerinin belirlenmesi, uluslararası pazarlama stratejilerinin uygulanması, bu derste detaylı olarak ele alınacak konulardır.


BA 409  Yönetimsel ve Örgütsel Gelişim

Günümüzde artan sayıda organizasyon değişen ve dinamik çevrenin getirdikleri ile karşı karşıya kalmaktadır ve “Değiş ya da öl” bu örgütleri yöneten profesyonellerin sık sık karşı karşıya kaldıkları bir motto olmaya başlamıştır. Tüm bunların ışığında geleceğin yöneticileri olan öğrencilerimize bu ders süresince; değişim çeşitleri ve süreçleri, değişime karşı direnç ve bu dirençle baş etme yöntemleri, örgütsel gelişim metotları ile değişimin önündeki fırsat ve sorunlar aktarılacaktır.


BA 410  Toplam Kalite Yönetimi

Rekabet ve kalite kavramları, Toplam Kalite Yönetimi prensipleri ve uygulamaları, Toplam Kalite Yönetimi araçları ve teknikleri, İstatistik, olasılık, kontrol çizelgeleri, güvenilirlik dersin konuları arasındadır.


BA 411  Üretim Planlaması ve Stok Kontrolu

Bu derste üretim planlama ve stok kontrolü konuları üzerinde durulur.


BA 413  Perakende Çevresi

Bu derste öğrencilerin, perakendecilik sektörünün yapısı ve işleyişi, perakendecilik çevresi elemanları, çevresel faktörlerin perakendecilik yönetimi karar alma süreçlerinde oynadıkları rol ve perakendecilikte stratejik yönetim ile ilgili detaylı bilgiler edinmeleri sağlanacaktır.


BA 414  Perakendeci Müşteri Hizmetlerinin Yönetilmesi

Bu derste öğrencilerin perakende sektörü özelinde hizmet sektöründe müşteri hizmetleri yönetimi, müşteri tatmininin arttırılması, müşteri sadakati sağlanması hakkında teorik altyapı oluşturmaları ve edindikleri bilgiler doğrultusunda sektördeki uygulamaları incelemeleri ve değerlendirmeleri amaçlanmaktadır.


BA 430  Muhasebe Denetimi

Kurumsal yönetimin ve finansal raporlama sürecinin önemli bir parçası olan muhasebe denetimi kavramsal olarak ele alınacak. Bağımsız denetçilerin görev ve sorumlulukları, denetim sürecinin aşamaları, denetim raporunun hazırlanması konuları üzerinde durulacaktır.


BA 432  Finansal Tablolar Analizi

Finansal tablo analizi analistler, yatırımcılar, yöneticiler ve işletmenin diğer çıkar gruplarının etkili ve etkin karar verme amaçlı kullanmış oldukları çok önemli araçlardan birisidir. Bu ders finansal tablo analizinde kullanılan temel kavram, araç ve teknikleri öğrencilere aktararak, onların etkin ve etkili bir şekilde finansal tabloları analiz etmesini mümkün kılacak bilgi ve beceri ile donatılmasını mümkün kılacak şekilde planlanmıştır.


BA 437  Parekendeciler için Stok Kontrolü

Her perakendecinin bilmesi gereken anahtar konu stok yönetimidir: gereğinden fazla stok gereksiz maliyet getirirken gereğinden az stok satışların kaybına yol açabilir. En iyi stok seviyesini bulmak, stok maliyetlerini en aza indirgemek, defter tutmak, fiziksel denetim ve stok sayımı, satış raporlarının hazırlanması ve perakende raf yönetimi bir perakende firmasında stok yönetiminin temel aktivitelerindendir ve bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.


BA 464  İş Analitiği ve Büyük Veriye Giriş

Bu ders veri analizi için gerekli yöntem ve araçlara odaklanır. Yaygın bir istatistik platformunun (R) veri yönetimi gibi temel işler için kullanımını kapsar. Keşifsel veri görselleştirme ve özetleme yöntemlerinden başlayan ders temel öngörü yöntemlerinden (örn. Doğrusal modeller) daha karmaşık yöntemlere (veri madenciliği, karar ağacı veya birleşme kuralı analizi gibi) ilerler. Öğrenciler iş problemlerini analiz problemlerine dönüştürmeki ve bunların çözümünü aramak konusunda hem kuramsal bilgi hem de uygulamalı beceriler edinirler. Bu yöntemler bilinen problemler kadar yeni ve az bilinen problemlere de uygulanabilmesi amacıyla çevik problem çözme sistematiğine oturtularak uygulanırlar.


BA 113  İşletmeciliğe Giriş

Bu derste öğrencilere; işletme türleri, işletmelerin temel faaliyetleri ve fonksiyonları ve tüm işletme konuları hakkında genel bir bakış açısı kazandırılacaktır.hakkında genel bir açısı kazandırılacaktır.


BA 201  Pazarlama İlkeleri

Bu ders pazarlamanın temel kavramlarını, pazarlama çevresini, tüketici davranışlarını, pazar bölümleme, hedefleme, konumlandırma stratejilerini ve pazarlama karması stratejilerini detaylı olarak inceler. İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen her türlü akademik çalışmanın ‘Akademik Dürüstlük ve Etik Kurallar’ çerçevesinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Detaylı bilgi için: http://isl.ieu.edu.tr/tr/akademik-durustluk


ECON 605  İstatistik

Matris cebiri ve olasılık üzerinden klasik regresyon analizinin temel modelleri ve araçları tanıtılacaktır.