Dersler - İşletme | İzmir Ekonomi Üniversitesi

 

Dersler


ECON 101  Mikroekonominin İlkeleri

Ekonomi kıt kaynakların, insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılama doğrultusunda verimli kullanımını, bireylerin aldıkları kararları ve davranışlarını inceler. Bu ders, ekonominin her biriminin (hanehalkı, firmalar ve devlet) kararlarını ve davranışlarını analiz eden mikroekonomi dalının temel ilkelerine giriş niteliğindedir. Ekonomi biliminin temel kavramları, piyasa ekonomisi, arz, talep ve fiyat oluşumu, esneklik, tüketici ve firma dengesi, tam rekabet, tekel, tekelci rekabet ve oligopol piyasaları ve faktör fiyatlandırması gibi temel konuları içermektedir.


HIST 100  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


MATH 101  Genel Matematik I

Fonksiyonlar. Limit ve Süreklilik. Türev ve uygulamaları.


ENG 101  İngilizcede Akademik Beceriler I

Bu derste öğrencilerin akademik becerilerini İngilizce dilinde gerçekleştirebilmeleri hedeflenmektedir.


IUE 100  Akademik ve Sosyal Oryantasyon

İdari Birimlerin SunumlarıAkademik Birimlerin SunumlarıÖğrenci Kulüplerinin sunumları


SFL 1013  İkinci Yabancı Diller I


POOL 004  GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum


BA 260  Yönetim ve Organizasyon

Ders yönetim teorilerine ve örgüt dinamiklerine dair güçlü bir temel oluşturulmasını sağlar. Yönetim tarihi ve örgütsel dinamiklerin incelenmesinin ardından, bireysel ve grup düzeyindeki değişkenlerin örgütsel çıktıları nasıl etkiledikleri ve birbirleri ile olan ilişkileri anlatılır.


BA 221  Finansal Muhasebe

Bu ders, öğrencilere finansal tablo kullanımını ve hazırlanmasını öğretme amacıyla tasarlanmış giriş düzeyinde bir muhasebe dersidir. Geleceğin yöneticileri olacak öğrencilerin, işletmelerin karar verme süreçlerinde neden muhasebe ilkelerine, usullerine ve finansal tablolara ihtiyaç duyulduğunu farketmeleri gerekmektedir. Bu amaçla, derste temel muhasebe ilkeleri ve finansal tablo hazırlamak ve analiz etmek için gerekli kayıt süreci ve araçlar ayrıntılı olarak ele alınacaktır.


BA 250  Yönetim Bilimi

Bu derste özellikle işletme problemlerin matematiksel olarak modellenmesi (Doğrusal programlama ve tamsayılı programlama) ve değişik uygulama alanlarından örneklerle verilerek çözümler geliştirilmesi üzerinde durulacaktır.


SFL 201  İkinci Yabancı Diller III


MATH 280  Olasılık ve İstatistiğe Giriş

Olasılık, Olasılık dağılımları, Ayrık ve sürekli rastgele değişkenler, Örnekleme dağılımları, Tek ve iki ana kütle için güven aralığı tahminleri, Tek ve iki ana kütle için hipotez testleri, Basit doğrusal regresyon analizi


POOL 007  GED - İnovasyon ve Girişimcilik


BA 320  Tüketici Davranışları

Mikro konulardan makro konulara doğru ilerleyen dersin kapsamında, tüketicinin algılaması, öğrenmesi, motivasyonu, kişilik ve hayat tarzı, tutumları, kimlik tanımlaması, karar mekanizmaları, toplumsal ve kültürel etkileşimleri gibi konular işlenir. Tüketimin alışveriş öncesi, sırası ve sonrası boyutları incelenir.


BA 350  Yönetim ve Maliyet Muhasebesi

Bu derste maliyet ve yönetim muhasebesinin temel kavramları anlatılacaktır. Giderlerin sınıflandırılması, gider, maliyet, zarar kavramlarının açıklanması, maliyet unsurları ve üretilen mamullerin maliyeti incelenecek, safha ve sipariş maliyetleme teknikleri anlatılacaktır. Dersin yönetim muhasebesine ayrılan kısmında ise maliyet hacim kar analizleri, değişken maliyetleme, bütçeleme ve sapma analizleri gibi muhasebe bilgisinin planlama ve kontrol analizlerinde kullanımı ele alınmaktadır. Derste ayrıca muhasebe bilgisinin kısa vadeli yönetim kararlarında – dışarıdan satınalma, kıt kaynakların etkin kullanımı vb.- nasıl kullanılacağı da gösterilmektedir.


ITF 311  İşletme Finansmanı

Bu derste finansın temel kavramları ve finansal tablo analiz uygulamaları ele alınmaktadır. Paranın zaman değeri, finansal varlık üzerindeki risk ve getiri kavramları ve analizleri bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.This course is the first course of a twocourse sequence dealing with business finance.


POOL 005  GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim


BA 360  İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimin tüm alt fonksiyonları birbirini takip eden mantık sırası içerisinde işlenmektedir. Ders sonunda öğrencilere konulara ilişkin uygulamalı ödevler verilmektedir.


ST 302  Staj (2 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


ENG 410  Kariyer gelişimi için İngilizce

Bu ders öğrencilerin profesyonel iş hayatlarına başlarken gerekli beceri ve bilgilerini kullanabilmelerini sağlamak üzere planlanmıştır. Bu ders, işe başvuru süreçlerinin - iş fırsatlarını yakalama, özgeçmiş yazabilme, iş başvuru formlarını doldurma, niyet mektubu yazma ve takip etme, ve aynı zamanda işi kabul veya reddetme gibi-bütün adımlarını kapsayacak şekilde öğrencilerin modelleme yapmasını sağlamak üzere hazırlanmıştır.


TURK 100  Türk Dili

Bu derste, öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli sözlü ve yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır. Sözlü anlatımda ise öğrenci, beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


ECON 102  Makroekonominin İlkeleri

Bu ders, özellikle milli gelir seviyesinin, fiyatların ve iş gücünün belirleyicileri üzerinde durarak öğrencilere temel makroekonomik kavramları açıklama amacını taşır. Enflasyon, işsizlik gibi güncel sorunları bu analiz çerçevesinde ele alır ve devletin ekonomik problemlerle ilgilenmek için elinde bulunan araçları, söz konusu araçların kısıtlarıyla analiz eder. Ders, milli gelir hesaplamaları, kısa ve uzun dönem toplam talep ve arz analizleri, para politikası, enflasyon, ekonomik büyüme gibi temel makroekonomik kavramları içermektedir.


MATH 102  Genel Matematik II

Fonksiyonların grafikleri. Optimizasyon. Belirli integral. Belirsiz integral. İntegral alma teknikleri. Çok değişkenli analiz. Çok değişkenli fonksiyonların türevi. İki değişkenli fonksiyonların ekstrem değerleri. Çift katlı integral. Bir bölge üzerinde iki değişkenli bir fonksiyon grafiğinin altındaki bir katının hacmi.


ENG 102  İngilizcede Akademik Beceriler II

ENG102 dersi birinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma gibi zihinsel becerileri geliştirmeye yöneliktir. Öğrencilerimizin akademik dinleme becerileri bir ders ya da bir tartışmada geçen önemli / ilgili bilgiyi dinleyerek, okuma becerileri ise güncel akademik metinler okuyarak ve sonra bu bilgileri kullanıp bir öğrenme çıktısı oluşturmaları sonucunda gelişecektir. Konuşma becerisi akademik sunumlara ağırlık vermektedir. Öğrencilerimiz, düşünce ve fikirlerini anlamlı bir bütünlük içinde, karşısındakini ikna edecek şekilde ifade etmeye hazırlanacaktır. Yazma becerisi daha çok konuşma aktüvütelerini pekiştirmeye yöneliktir.


SFL 1024  İkinci Yabancı Diller II


POOL 002  GED - Doğa ve Yaşam Bilimleri


BA 302  İşlemler Yönetimi

Bu dersin içeriğini, üretim sistemleri, ürün ve hizmet tasarımı, süreç ve ürün stratejileri, kapasite planlaması, tesis yeri seçimi, yerleşim stratejisi, üretim planlaması, stok yönetimi ve çizelgeleme konuları oluşturmaktadır.


SFL 202  İkinci Yabancı Diller IV


BA 201  Pazarlama İlkeleri

Bu ders pazarlamanın temel kavramlarını, pazarlama çevresini, tüketici davranışlarını, pazar bölümleme, hedefleme, konumlandırma stratejilerini ve pazarlama karması stratejilerini detaylı olarak inceler. NOT: İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen her türlü akademik çalışmanın ‘Akademik Dürüstlük ve Etik Kurallar’ çerçevesinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Detaylı bilgi için: http://isl.ieu.edu.tr/tr/akademik-durustluk


POOL 006  GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler


LAW 300  İşletme Hukuku

Borçlar Hukukunun temel kavramları, ticaret hukukunun temel kavramları, şirketler hukukunun genel ilkeleri, anonim şirket ve limitet şirket, kıymetli evrak, haksız rekabet, fikri ve sınai mülkiyet, iş hukuku.


ENG 310  İngilizce Temel Konuşma Becerileri

ENG 310 dersi 3. sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Öğrencilerin akademik ya da mesleki alanlarda kendilerini daha iyi ifade edemilmeleri amacıyla tasarlanmıştır. Bu ders, akademik ve mesleki alanlarda "Pecha Kucha" olarak bilinen kısa sunumlara ve münazaralara katılmayı kapsar.


ITF 312  Finansal Yönetim

Bu dersin içeriğini uzun vadeli finansman kaynakları, işletmelerin yatırım kararları, yatırım kararlarının alınabilmesi için gerekli nakit akımları, yatırım projelerinin değerlendirilmesi, sermaye maliyeti, kaldıraç ve optimal sermaye yapısı kavramları oluşturur. / Among the topics covered in this course will be interest rate and bond valuation, stock valuation, investment valuation, capital budgeting, the cost of capital and leverage.


BA 311  Yönetim Bilgi Sistemleri

Bu ders Yönetim Bilişim Sistemleri’nin (YBS) stratejik bir kavranışını geliştirmeyi ve böylece YBS’ye ilişkin kararların iş öncelikleriyle ilişkilendirilmesini amaçlar. Bu ders ayrıca YBS ssistemlerine işlevsel bir bakış geliştirerek öğrencilerin YBS kriterlerini ve sistemin geliştirme sürecini tasarlayabilecekleri, ve sistemin tedariği aşamasında sağlıklı kararlar alacakları bir zemin sunar. YBS sistemlerinin operasyon, pazarlama, finans, muhasebe, ve insan kaynakları gibi işlevlere etkilerini belirleyecek derinlikte bir kavranışı hedeflenir.


BA 402  İşletme Politikası

Bu ders stratejik yönetim ve işletme politikası ile ilgili çeşitli konuları kapsamaktadır. Derste, öncelikle stratejik yönetimin temel kavramları, kurumsal yönetim, sosyal sorumluluk ve etik konuları tartışılmaktadır. Ardından, içsel ve dışsal çevrenin analizi, örgütsel misyon, amaçlar ve temel yetkinliklerin tanımlanması, şirket, işletme ve fonksiyon stratejilerinin belirlenmesi, stratejilerin uygulanması, değerlendirilmesi ve kontrolü tartışılacak temek konulardır. Bu konularla ilgili ayrıca vaka analizleri yürütülmektedir. Bu konular tartışılırken, küreselleşme, yenilik, sürdürülebilirlik ve stratejik yönetim kavram ve modellerinin Türkiye iş ortamına uygulanabilirliği de tartışılır.


ST 402  Staj (2 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


Seçmeli Dersler


  


ACC 301  Muhasebe Bilgi Sistemlerinin Temelleri

Bu ders, günümüz iş dünyasında muhasebe bilgi sistemlerinin işlevi hakkında temel bilgileri sağlamaktadır. Derste ele alınan konular şu şekilde sıralanabilir: bilgi sistemleri, işlem süreçleri, gelir, gider, dönüştürme süreçleri, bilgi sistemi destekli finansal raporlama ve yönetim raporlama sistemlerinin analizi, veri tabanı yönetim sistemleri, iş süreçleri modelleme REA yaklaşımı, kurumsal kaynak planlama sistemlerinin temelleri, IT kontrolleri ile bilgisayarlı muhasebe ve excel tablolarının kullanımına ilişkin uygulamalar.


ACC 305  İleri Muhasebe

Bu derste öğretim programındaki giriş ve orta düzey muhasebe derslerinde ele alınmayan konular işlenmektedir. Dersin kapsamnda sırasıyla faaliyet bölümleri, kar amaçlı olmayan ve kamu sektörü kurumlar muhasebesi, kur değişiminin etkileri, devlet teşvikleri muhasebesi ve finansal araçlar gibi ileri muhasebe konuları işlenmektedir.


ACC 307  Denetim ve Güvence

Bu ders denetim ve güvence alanına ilişkin giriş düzeyinde bir derstir. Derste denetim alanındaki uluslararası gelişmeler ve standartar, denetim pazarını etkileyen faktörler, denetçilerin verebileceği hizmet çeşitleri ile denetim sürecinin aşamaları olan sözleşmenin kabulü, işletmenin analizi, risk ve önemlilik testleri, iç kontrollerin değerlendirilmesi, analitik prosedürler, kanıt toplama, denetim raporunun hazırlanması ve sunulması gibi temel denetim konuları işlenecektir. Derste ayrıca kurumsal yönetimin temellerine de değinilecektir.


ACC 322  Muhasebeciler için Şirketler Hukuku

Ortaklık kavramı ve tarihi gelişimi; Türk hukuk sisteminde ortaklıklar ve bunların türleri; ortaklık ilişkisinde unsurlar; adi ortaklık, kuruluşu, ortaklar arasındaki ilişkiler, ortakların üçüncü kişilerle ilişkileri, ortaklığın sona erme halleri ve tasfiyesi; ticaret şirketlerine ilişkin genel hükümler, ticaret ortaklıları, büyük sermaye şirketleri, küçük sermaye şirketleri, ortakların sermaye payı yükümü, ortakların şahsi alacaklılarının durumu, ticaret ortaklıklarında birleşme, bunun türleri ve usulü, bölünme, ticaret ortaklıklarında tip değiştirme, bunun çeşitleri ve usulü; kollektif ortaklıklar, ortaklığın unsurları ve tanımı, kollektif ortaklığın kuruluş safhaları, kuruluş işlemlerinde eksiklikler, ortaklar arası ilişkiler, mali ilişkiler (sermaye koyma borcu, kâr ve zarara katılma, tasfiye payı), şahsi ilişkiler, dış ilişki, kollektif ortaklığın üçüncü kişilerle ilişkileri ve ortakların sorumluluğu, ortaklar arasında değişiklikler ve bunun hukuki sonuçları, kollektif ortaklığın sona ermesi ve tasfiyesi; komandit ortaklıklar; anonim ortaklık, anonim ortaklık kavramı, tarihi gelişimi, anonim ortaklıklara hâkim olan ilkeler, anonim ortaklıkların çeşitleri, küçük anonim ortaklıklar, halka açık anonim ortaklıklar, payları borsada işlem gören anonim ortaklıklar, şirketler topluluğu, anonim ortaklığın kuruluşu, tek kişilik anonim ortaklık, anonim ortaklığın sermayesi; esas (sabit) sermaye, kayıtlı sermaye, anonim ortaklığın işleyişi, organlar ve organlar arası ilişkiler, organlar arası yetki bölüşümü, yönetim kurulu, yönetim kurulunun görev ve yetkileri, yönetim kurulu üyelerinin hukuki durumu, yönetim kurulu üyeliği sıfatının kazanılması ve kaybedilmesi, yönetim kurulu üyelerinin yükümlülükleri ve sorumluluğu; anonim ortaklıklarda denetleme; genel kurul, genel kurulun yetkileri, genel kurulun toplantıya çağırılması, genel kurulun toplanması, genel kurul kararlarının hükümleri ve geçersizlik halleri; anonim ortaklıklarda bireysel, müktesep ve azlık hakları, pay kavramı, pay türleri, pay sahipliği sıfatının kazanılması, pay sahipliğinin yitirilmesi, pay sahibinin borcu ve yükümleri, hisse senetleri, hisse senetlerinin türleri, hamiline yazılı hisse senetleri, nama yazılı hisse senetleri, bağlı nama yazılı hisse senetleri, intifa senetleri, tahviller, esas sözleşme değişiklikleri, esas sözleşmede özel değişiklikler, esas sermayenin artırılması, şarta bağlı sermaye arttırımı, iç kaynaklardan sermaye arttırımı, dış kaynaklardan sermaye arttırımı, esas sermayenin azaltılması, anonim ortaklık hesapları, anonim ortaklığın bilânçosu ve yedek akçeler, anonim ortaklığın sona ermesi ve tasfiyesi; limited ortaklıklar, tanımı ve nitelikleri, kuruluşu, ortakların hukuki durumu, limited ortaklığın örgütü (genel kurul, yönetim ve temsil, denetim), ortaklık sözleşmesinin değiştirilmesi, ortaklığın sona ermesi ve tasfiyesi.


ACC 341  Orta Düzey Muhasebe II

Orta düzey muhasebe derslerinin ikincisi olarak tasarlanan bu ders, kısa ve usun vadeli borçlar, karşılıklar (provisyonlar), koşullu borçlar, hasılatın muhasebeleştirilmesi, muhasebe politikasında değişiklikler, hatalar ile çalışanlara sağlanan faydalar, kiralama işlemleri ve gelir vergilerine ilişkin muhasebe işlemlerinin detaylı bir şekilde analiz edilmesine yönelik konuları içermektedir.


ACC 400  Adli Muhasebe

Ders genel olarak hilenin tanımı, hile üçgeni, bir kurumdaki hile riskleri, hileye karşı yapılması gerekenler, hile tesbitinde bilgi teknolojilerinin kullanımı, adli muhasebe uygulamaları ve adli muhasebe ile ilgili diğer konuları içermektedir.


ACC 401  Stratejik Yönetim Muhasebesi ve Kontrol

Bu ders, işletme stratejisinin yönetim muhasebesi yöntemlerini nasıl etkilediğini ve maliyet bilgilerinin yönetim kontrolünde nasıl kullanılabileceğini göstermektedir. Dersin konuları yönetim kontrolü, faaliyet tabanlı maliyetleme ve faaliyet tabanlı yönetim, yaşam döngüsü maliyetlemesi, hedef maliyetleme, iş hacmi muhasebesi ve çevre muhasebesi, genel bütçeler ve sorumluluk muhasebesi, standart maliyetleme, esnek bütçeler ve varyans analizi gibi fiyatlandırma stratejilerinin temelleri, müşteri karlılık analizi ve satış varyansları, transfer fiyatlandırması ve hem özel hem de kamu kuruluşları için performans ölçümü ve kontrolünün temellerinden oluşmaktadır.


ACC 402  Finansal Tablolar Analizinin Esasları

Bu ders öğrencilere finansal tablo analizi yöntemlerini tanıtmaktadır. Ele alınan konular oran analizi, ortak büyüklük analizi, karşılaştırmalı analiz, raporlama ortamı, muhasebe analizi, finansman analizi, yatırım ve işletme faaliyetleri, nakit akışı, kârlılık, ileriye dönük analiz ve kredi analizidir.


ACC 407  Vergilendirmede İleri Konular

İleri düzeyde bir vergilendirme dersi olarak bu derste BA 327’de ele alınmış olan konuların kısa birer tekrarı yapılacak, konuların kapsamı geliştirilecek ayrıca yerel ve uluslararası vergilendirmede daha karmaşık konulara yer verilecektir. Dersin konuları arasında gelir ve kurumlar vergilerinin ileri konuları, şirket yeniden yapılanmalarının vergisel sonuçları, vergi planlaması ile transfer fiyatlandırma, uluslararası deniz ve taşıma işleri rejimi, çifte vergilendirme gibi uluslararası vergilendirme konuları yer almaktadır.


ACC 410  Performans Ölçme Semineri

Bu ders öğrencilere kurumlarda finansal ve/veya finansal olmayan göstergelerinin dikkate alındığı ve performans ölçmede kullanılan yöntemleri içermektedir. Öğrenciler performans ölçme kriterlerinden Ekonomik Katma Değer, Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Score Card), başabaş noktası analizi, duyarlılık analizi, rasyo ve önemli performans göstergelerini öğreneceklerdir.


ACC 420  Kurumsal Risk Yönetimi

Bu ders, risk yönetiminin evrimi, kurumsal risk yönetimi yaklaşımı, risk yönetiminin temel kavramları, risk yönetimi hedef ve stratejileri, risk yönetimi sistemlerinin tasarımı ve uygulanması konularını kapsamaktadır


ACC 430  Kurumsal Yönetim Semineri

Bu ders öğrencilere öncelikle OECD’nin kurumsal yönetim ilkelerini tanıtacaktır. Dersin içeriğine yönetim kurulunun rolü, finasal raporlama ve bağımsız denetim, ortaklık yapısı, kurumsal yönetim derecelendirmesi gibi kurumal yönetim mekanizmaları ile şirket skandallarından korunmak için iyi bir kurumsal yönetim sistemine sahip olmanın gerekliliği gibi konular dahil edilmiştir.


ACC 440  Muhasebe ve Denetim Semineri

Muhasebe ve denetim alanındaki güncel konular doğrultusunda derste tartışılacak konular öğrenciler ve öğretim elemanı tarafından dönem başında birlikte belirlenecektir. Öğrencilerden derste işlenen konulardan bir tanesini hazırlanarak sunmaları istenmektedir.


ACC 444  Finansal Düzenleme ve Denetim

Derste denetim alanındaki uluslararası gelişmeler ve standartlar, risk ve önemlilik testleri, iç kontrollerin değerlendirilmesi, analitik prosedürler, kanıt toplama, denetim raporunun hazırlanması ve sunulması gibi temel denetim konuları işlenecektir.


ACC 450  İleri Yönetim Muhasebesi

İleri düzey yönetim muhasebe dersi şu konuları içermektedir: strateji ve yönerim muhasebesi ilişkisi, kalite maliyeti, kapasite maliyet, ve çevresel maliyetlerin ölçülmesi ve yönetilmesi, yalın üretim ortamında maliyet analizi, maliyet tahmini, değer zinciri maliyetlerinin analizi, iş süreçlerinin yeniden yapılanması, hedef maliyetleme, hissedar değerini arttırma sürecinin yönetimi ve kontrolu ile ortak hizmet merkezlerinin maliyetlerini yönetme.


ACC 460  Özellikli Sektörler için Muhasebe

Ders bankacılık, tarım, hayvancılık, madencilik, inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ile kar amacı gütmeyen kurumlardaki muhasebe, finansal raporlama ve denetime ilişkin özellikli konuları içermektedir.


ACC 482  Muhasebe Etiği Projesi

Bu ders iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğrenciler muhasebeciler için etik kuralların neler olduğunu öğrenecekler, ikinci bölümde ise muhasebe ve denetim etiği konusunda bir projeyi hazırlayıp sunacaklardır. Öğrenciler bu süreçte akademik danışmanları tarafından destekleneceklerdir.


BA 315  Yaratıcılık ve İnnovasyon

Ders günün birinde yaratıcı ve yenilikçi bir örgütün parçası olmak veya yaratıcılığını nasıl kullanabileceğini öğrenmek isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. Yaratıcılık ve inovasyon konusunun derinlemesine anlaşılmasının sağlanmasıyla, öğrencilerin yaratıcılıklarının farkına varmasının sağlanması ve yaratıclığı inovasyona nasıl dönüştürecekleri konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.


BA 316  Liderlik ve Yönetişim

Bu derste liderlik kavramı ile ilgili temel bilgiler, liderlik kavramını ile ilişkilendirilen temel psikolojik unsurlar ile güncel teoriler açıklanacak ve teorik bilginin perakende sektöründe nasıl uygulanabileceği üzerinde durulacaktır. Derste öğrencilerin liderlik ve ilgili kavramları derinlemesine anlamaları ve kendi liderlik becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.


BA 318  İşletme Etiği

İş Etiği, öğrencilerin, doğanın değiştirilmesi yoluyla insanların ve diğer yaşayan varlıkların üzerindeki dolaylı etkileri ve insanların bireysel ve sosyal davranışlarındaki etkileri de dahil, etik konusuna ilişkin düşüncelerini, anlayışlarını, ve uygulama davranışlarını değiştirme/geliştirme amacını güden bir derstir.Özetlemek gerekirse, dersin ana amacı etik düşünce, kavram ve uygulamaları, diğer insanlara karşı "iyi" davranışı koruyabilmek ve dolaylı olarak bütün canlılar için çevrenin korunması ile ilgili belli başlı felsefik yolları aktarmaktır.


BA 319  Müzakere ve Karar Verme Süreci

Ders öğrencilere müzakere ile ilgili teori, süreç ve uygulamaları, çatışma çözümünü ve ilişki yönetimininin dinamiklerini açıklayarak, onların daha iyi birer müzakereci olmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Derste öğrendiklerini etkili bir biçimde uygulama fırstaı bulan öğrenciler, hem iş hem de özel yaşamlarında müzakere süreçlerini ve genel olarak ilişkilerini daha rahat ve verimli bir biçimde deneyimleyeceklerdir.


BA 324  Marka Yönetimi

Bu derste marka ve marka yönetimi ayrıntılı olarak incelenecektir. Ders kapsamında marka yönetimi süreci,ve bu süreci etkileyen faktörler ele alınacak ve örnek olaylar üzerinden analizler ve tartışmalar yapılacaktır. Derste aynı zamanda öğrencilerden marka yönetimi planları hazırlamaları istenecektir.


BA 325  İleri Karar Verme Süreci

Bu ders, iş dünyasında birçok farklı hedef barındıran ve belirsizlik içeren durumlarda, bireysel olarak veya grup halinde etkin ve başarılı bir şekilde karar alınması için kullanılan teknikleri öğretmektedir.


BA 327  Vergilendirme ve Muhasebe Uygulamaları

Vergi kavramı, vergilendirmenin temel ilkeleri, vergilendirme süreci, Türk Vergi Sistemi’nde yer alan gelir vergisi, kurumlar vergisi, harcama vergileri (KDV, ÖTV), servet vergileri (veraset ve intikal vergisi ve motorlu taşıt vergisi) gibi temel vergi kanunları, vergi muafiyet ve istisnaları, vergi denetimi, vergi planlaması, vergiden kaçınma, vergi cezaları, vergi ihtilaflarının çözüm yolları, çifte vergilendirme ve önlenmesi ile vergi muhasebesi uygulamalarına ilişkin konuları içermektedir.


BA 330  Örgütsel Davranış

Davranış, kişilerarası iletişim, örgüt içerisindeki grup içi ve gruplar arası iletişim, birey, grup ve örgüt performanslarının iyileştirilmesi ve yönetimin rolü bu ders kapsamındaki başlıklardır.


BA 340  Girişimcilik Becerileri

Ders boyunca, yeni bir işletme kurmanın nasıl olduğunun ve işletme bir kere kurulduktan sonra verilecek kritik kararların ve yönetimsel gereklerin kavratılması hedeflenmektedir.


BA 341  Orta Düzey Muhasebe I

Orta düzey bir muhasebe dersi olarak tasarlanan bu derste öğrencilere UFRS Kavramsal Çerçevesi’nin kullanımı ve UFRS temelli finansal raporların nasıl hazaırlanacğaına ilişkin daha detaylı bilgi vermek amaçlanmaktadır. Dersin konuları temel muhasebe ilkeleri, kayıt süreci, UFRS Kavramsal Çerçevesi, UFRS temelli finansal tabloların kavram ve içerikleri ile nakit ve alacaklar, stoklar, maddi varlıklar, maddi olmayan varlıklar ve ilgili varlıklara uygulanmak üzere amortisman, değer düşüklüğü ve itfa işlemlerinden oluşmaktadır.


BA 345  İşletmelerde Sosyal İçerme ve Çeşitlilik

Bu ders ayrıcalık ve ayrımcılığın altında yatan teorik altyapıyı inceleyerek şirketlerin daha kapsayıcı olmaları için yapmaları gerekenleri analiz edecektir. Dersin ana amacı toplumsal cinsiyet, ırk, etnik ve ulusal köken gibi faktörler yüzünden ayrımcılığa uğrayan alt grupları tanımlamak ve işyeri dinamiklerini de bu grupların çerçevesinden değerlendirmektir.


BA 370  Pazarlama Araştırması

Bu ders, pazarlama araştırmasıyla ilgili temel kavram ve uygulamaları pazarlama yönetimi bakış açısıyla birleştiren bir derstir.


BA 380  Uluslararası İşletmecilik

Bu ders uluslararası işletmecilik ortamının ve etkinliklerinin temel yönlerini kapsamaktadır. İlk olarak, uluslararası işletmeciliğin temel kavramları, işletmelerin uluslararasılaşması ve küreselleşme tartışılmaktadır. İkinci olarak, uluslararası işletmeciliği etkileyen kültürel, politik, yasal ve ekonomik koşullar analiz edilmektedir. Üçüncü olarak, uluslararası işletmecilik için fırsatların değerlendirilmesi ve stratejilerin belirlenmesi tartışılmaktadır. Son olarak, uluslararası piyasalara girme ve faaliyet göstermenin işlevsel ve operasyonel yönleri tartışılmaktadır.


BA 400  Proje Yönetimi

Dersin içeriği şu konulardan oluşmaktadır: Projeler, stratejik projelerin seçilmesi, proje yöneticisinin rolü, organizasyonlarda projenin rolü, iş aktivitelerini planlama, proje maliyetleri ve bütçe, proje zamanlaması.


BA 406  Uluslararası Pazarlama

Küreselleşme, küresel pazarlama çevresi (politik, yasal, kültürel, sosyal, ekonomik çevre), pazara giriş ve büyüme stratejileri, hedef pazar analizi, hedef pazara uygun ürün, fiyat, dağıtım ve iletişim stratejilerinin belirlenmesi, uluslararası pazarlama stratejilerinin uygulanması, bu derste detaylı olarak ele alınacak konulardır.


BA 409  Yönetimsel ve Örgütsel Gelişim

Günümüzde artan sayıda organizasyon değişen ve dinamik çevrenin getirdikleri ile karşı karşıya kalmaktadır ve “Değiş ya da öl” bu örgütleri yöneten profesyonellerin sık sık karşı karşıya kaldıkları bir motto olmaya başlamıştır. Tüm bunların ışığında geleceğin yöneticileri olan öğrencilerimize bu ders süresince; değişim çeşitleri ve süreçleri, değişime karşı direnç ve bu dirençle baş etme yöntemleri, örgütsel gelişim metotları ile değişimin önündeki fırsat ve sorunlar aktarılacaktır.


BA 410  Toplam Kalite Yönetimi

Rekabet ve kalite kavramları, Toplam Kalite Yönetimi prensipleri ve uygulamaları, Toplam Kalite Yönetimi araçları ve teknikleri, İstatistik, olasılık, kontrol çizelgeleri, güvenilirlik dersin konuları arasındadır.


BA 411  Üretim Planlaması ve Stok Kontrolu

Bu derste üretim planlama ve stok kontrolü konuları üzerinde durulur.


BA 413  Perakende Çevresi

Bu derste öğrencilerin, perakendecilik sektörünün yapısı ve işleyişi, perakendecilik çevresi elemanları, çevresel faktörlerin perakendecilik yönetimi karar alma süreçlerinde oynadıkları rol ve perakendecilikte stratejik yönetim ile ilgili detaylı bilgiler edinmeleri sağlanacaktır.


BA 414  Perakendeci Müşteri Hizmetlerinin Yönetilmesi

Bu derste öğrencilerin perakende sektörü özelinde hizmet sektöründe müşteri hizmetleri yönetimi, müşteri tatmininin arttırılması, müşteri sadakati sağlanması hakkında teorik altyapı oluşturmaları ve edindikleri bilgiler doğrultusunda sektördeki uygulamaları incelemeleri ve değerlendirmeleri amaçlanmaktadır.


BA 430  Muhasebe Denetimi

Kurumsal yönetimin ve finansal raporlama sürecinin önemli bir parçası olan muhasebe denetimi kavramsal olarak ele alınacak. Bağımsız denetçilerin görev ve sorumlulukları, denetim sürecinin aşamaları, denetim raporunun hazırlanması konuları üzerinde durulacaktır.


BA 432  Finansal Tablolar Analizi

Finansal tablo analizi analistler, yatırımcılar, yöneticiler ve işletmenin diğer çıkar gruplarının etkili ve etkin karar verme amaçlı kullanmış oldukları çok önemli araçlardan birisidir. Bu ders finansal tablo analizinde kullanılan temel kavram, araç ve teknikleri öğrencilere aktararak, onların etkin ve etkili bir şekilde finansal tabloları analiz etmesini mümkün kılacak bilgi ve beceri ile donatılmasını mümkün kılacak şekilde planlanmıştır.


BA 437  Parekendeciler için Stok Kontrolü

Her perakendecinin bilmesi gereken anahtar konu stok yönetimidir: gereğinden fazla stok gereksiz maliyet getirirken gereğinden az stok satışların kaybına yol açabilir. En iyi stok seviyesini bulmak, stok maliyetlerini en aza indirgemek, defter tutmak, fiziksel denetim ve stok sayımı, satış raporlarının hazırlanması ve perakende raf yönetimi bir perakende firmasında stok yönetiminin temel aktivitelerindendir ve bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.


BA 443  İç Kontrol ve İç Denetimin Temelleri

Dersin birinci bölümü kurumsal yönetim ve risk yönetimi ile ilgili konuları gözden geçirerek bunların iç kontrollerle ilişkisini ortaya koymaktadır. Bu bölümde iç kontrolün bileşenleri, bunlarla ilgili ilkeler, finansal tablolar üzerindeki iç kontrollere ilişkin yönetimin sorumluluğu konuları COSO Çerçevesi ele alınarak işlenmektedir. İkinci bölüm denetim stratejisi, denetim yaklaşımı, hile denetimi, iç denetçiler için etik kurallar ve iç denetim süreçleriyle ilgili planlama, mülakat, test, çalışma kâğıtları, raporlama gibi iç denetim konularını içermektedir.


BA 445  Türkiye’de İş Ortamı

Bu ders, Türkiye’deki iş ortamını tarihsel ve karşılaştırmalı bir bakış açısıyla tartışmaktadır. Dersin içeriği, ulusal iş sistemi yaklaşımını ve Türkiye’deki iş sistemi özelliklerinin tarihsel değişiminin, devlet-iş ilişkileri, örgüt yapıları, stratejileri, yönetici elitleri ve yönetim uygulamaları açısından analizini kapsamaktadır. Ayrıca, Türkiye’deki girişimci davranışını ve iş faaliyetlerinin örgütlenmesini biçimleyen ekonomik, politik ve kurumsal koşullar incelenmektedir.


BA 464  İş Analitiği ve Büyük Veriye Giriş

Bu ders veri analizi için gerekli yöntem ve araçlara odaklanır. Yaygın bir istatistik platformunun (R) veri yönetimi gibi temel işler için kullanımını kapsar. Keşifsel veri görselleştirme ve özetleme yöntemlerinden başlayan ders temel öngörü yöntemlerinden (örn. Doğrusal modeller) daha karmaşık yöntemlere (veri madenciliği, karar ağacı veya birleşme kuralı analizi gibi) ilerler. Öğrenciler iş problemlerini analiz problemlerine dönüştürmeki ve bunların çözümünü aramak konusunda hem kuramsal bilgi hem de uygulamalı beceriler edinirler. Bu yöntemler bilinen problemler kadar yeni ve az bilinen problemlere de uygulanabilmesi amacıyla çevik problem çözme sistematiğine oturtularak uygulanırlar.


BA 495  Uygulamalı İşletmecilik Becerilerini Geliştirme

Uygulamalı İşletmecilik Becerilerini Geliştirme dersi öğrencilerin anlaşmalı firmalarda alan deneyimi kazanmalarını kapsamaktadır. Bu ders yükseköğretimi iş hayatıyla birleştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin eğitimleri sırasında çalışarak iş tecrübesi edinmelerini ve iş dünyasına geçişlerini hızlandıracaktır. Teorik bilginin pratikteki uygulamalarını deneyimlerken derslerine karşı daha motive olarak iş dünyasında karar süreçlerinde inisiyatif alma, iş hayatının içine tamamen entegre olma ve kendisine uygun sektör ve alanı deneyimleyerek bulma gibi avantajlara sahip olacaktır. Öğrencilerin en az 2.5 gün çalışmaları ve şirkette yürütülmekte olan İşletme Bölümü’nün program çıktılarına uygun niteliklere sahip bir projede aktif rol almaları beklenmektedir. İşletme Bölümü derse başvuru koşullarını, dersin kotasını, başvuru tarihlerini ve uygun şirketlerdeki pozisyonları her dönem duyuracaktır. Koşulları sağlayan öğrenciler İşletme Bölümü öğretim üyelerinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilecektir. Ders, kayıtlanmaya hak kazanan öğrencilere Öğrenci İşleri tarafından dönemin başlangıcından önce atanacaktır. Bu ders 3 bölüm içi seçmeli dersi yerine sayılacaktır.


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.