Bizi takip edin
|
EN

Dersler


ECON 101  Mikroekonominin İlkeleri

Ekonomi kıt kaynakların, insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılama doğrultusunda verimli kullanımını, bireylerin aldıkları kararları ve davranışlarını inceler. Bu ders, ekonominin her biriminin (hanehalkı, firmalar ve devlet) kararlarını ve davranışlarını analiz eden mikroekonomi dalının temel ilkelerine giriş niteliğindedir. Ekonomi biliminin temel kavramları, piyasa ekonomisi, arz, talep ve fiyat oluşumu, esneklik, tüketici ve firma dengesi, tam rekabet, tekel, tekelci rekabet ve oligopol piyasaları ve faktör fiyatlandırması gibi temel konuları içermektedir.


HIST 100  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


MATH 101  Genel Matematik I

Fonksiyonlar. Limit ve Süreklilik. Türev ve uygulamaları.


ENG 101  İngilizcede Akademik Beceriler I

Bu derste öğrencilerin akademik becerilerini İngilizce dilinde gerçekleştirebilmeleri hedeflenmektedir.


IUE 100  Oryantasyon ve Kariyer Planlama

Bu ders, öğrencilerin üniversite hayatı ve kariyer hedefleri için gerekli becerileri tanımalarına yardımcı olacaktır. Bu beceriler arasında öz farkındalık, hedef belirleme, zaman yönetimi, etkili iletişim, farkındalık ve analitik düşünme yer alır. Ders ayrıca öğrencilerin bağımlılık ve zorbalık gibi sorunlara karşı farkındalıklarını da artıracaktır.


SFL 1013  İkinci Yabancı Diller I


POOL 004  GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum


BA 260  Yönetim ve Organizasyon

Bu ders yönetim disiplinine giriş niteliğinde bir derstir. Planlama, örgütleme, liderlik etme ve kontrol fonksiyonları ile ilgili yönetsel yaklaşımları ve sorunları kapsamaktadır. Ders, küresel iş ortamındaki meseleleri, yenilik, iş etiği, karar verme, örgütsel tasarım, liderlik ve örgütsel kontrol gibi konuları içermektedir. Ders ayrıca, güncel iş sorunlarını çözmeye yönelik önerilen yönetim düşüncelerinin tartışılmasını da içermektedir.


BA 251  Finansal Muhasebe I

Bu ders, öğrencilere muhasebenin temel fonksiyonlarını temel finansal tabloların hazırlanması süreci dahil öğretmek amacıyla tasarlanmış giriş düzeyinde bir muhasebe dersidir. Geleceğin yöneticileri olacak öğrencilerine işletmelerin karar verme süreçlerinde dikkate almak durumunda oldukları finansal verileri ve tabloları ve bu tabloların hazırlanmasında kullanılan muhasebe ilkelerini, usullerini tanıtmak amaçlanmaktadır. Bu amaçla, derste temel muhasebe ilkeleri ve finansal tabloları hazırlamak ve analiz etmek için gerekli muhasebe süreci ayrıntılı olarak ele alınacaktır.


BA 255  Yönetim Bilimi

Bu derste özellikle işletme problemlerin matematiksel olarak modellenmesi (Doğrusal programlama ve tamsayılı programlama) ve değişik uygulama alanlarından örneklerle verilerek çözümler geliştirilmesi üzerinde durulacaktır.


SFL 201  İkinci Yabancı Diller III


MATH 280  Olasılık ve İstatistiğe Giriş

Bu ders olasılık, kesikli ve sürekli olasılık dağılımlarını analiz eder, Ayrıca örnekleme dağılımları, tek ve iki ana kütle için güven aralığı tahminleri ve hipotez testlerini oluşturmada katkı sağlar.


BUS 210  İşletme ve Sosyal Bilimler için Veri Okuryazarlığı

Veriler her şey hakkında olabilir. Bu ders verinin kendisiyle ilgilidir. Bu uygulamalı ders sayesinde öğrenciler bir problemle ilgili veri kaynaklarını belirlemek için eleştirel bir bakış açısı geliştirir. Öğrenciler, çağdaş kurumsal sistemlerde teknoloji ve veri yönetimi süreçlerini tanımlamayı; farklı kaynak, format ve standartlardan verileri birleştirme ve dönüştürmeyi; veri kalitesini değerlendirme ve geliştirmeyi; verinin özelliklerini ve temel veri analizini görselleştirip yorumlayarak bir işletme veya sosyal bilimler sorununa ilişkin çıkarımlar oluşturmayı öğrenir. Kurs üç modülden oluşmaktadır: 1. Veri ve Yaşam (4 hafta): İş ve sosyal bilimlerdeki veri kaynaklarını tanımlama ve neyi temsil ettiğini anlama. Teorileri ve hipotezleri veriye çevirme. Veriye ilişkin kaynaklar ve maliyetler. Veri sorumlulukları, etik, güvenlik ve hırsızlık, gizlilik endişeleri. Associational, relational ve coğrafi veri. 2. Veri İle Hikayeler Anlatma (5 hafta): İletişim analalitiği, raporlarda basit (Excel, Kaggle) grafikler kullanma, infografikler oluşturma. 3. Gerçek Dünyada Veri Yönetimi (5 hafta): SQL, İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemleri (RDBMS), veri temizleme sorunları, yapılandırılmamış veri, bulut ve büyük veride NoSQL veritabanlarına duyulan ihtiyaç.


BA 320  Tüketici Davranışları

Mikro konulardan makro konulara doğru ilerleyen dersin kapsamında, tüketicinin algılaması, öğrenmesi, motivasyonu, kişilik ve hayat tarzı, tutumları, kimlik tanımlaması, karar mekanizmaları, toplumsal ve kültürel etkileşimleri gibi konular işlenir. Tüketimin alışveriş öncesi, sırası ve sonrası boyutları incelenir.


BA 350  Yönetim ve Maliyet Muhasebesi

Bu derste maliyet ve yönetim muhasebesinin temel kavramları anlatılacaktır. Giderlerin sınıflandırılması, gider, maliyet, zarar kavramlarının açıklanması, maliyet unsurları ve üretilen mamullerin maliyeti incelenecek, safha ve sipariş maliyetleme teknikleri anlatılacaktır. Dersin yönetim muhasebesine ayrılan kısmında ise maliyet hacim kar analizleri, değişken maliyetleme, bütçeleme ve sapma analizleri gibi muhasebe bilgisinin planlama ve kontrol analizlerinde kullanımı ele alınmaktadır. Derste ayrıca muhasebe bilgisinin kısa vadeli yönetim kararlarında – dışarıdan satınalma, kıt kaynakların etkin kullanımı vb.- nasıl kullanılacağı da gösterilmektedir.


ITF 311  İşletme Finansmanı

Bu derste finansın temel kavramları ve finansal tablo analiz uygulamaları ele alınmaktadır. Paranın zaman değeri, finansal varlık üzerindeki risk ve getiri kavramları ve analizleri bu dersin temel konularını oluşturmaktadır. Bu ders, işletme finansmanı ile ilgili ikili ders dizisinin ilk dersidir.


BAST 405  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda dört haftalık saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için “İEÜ Staj Kılavuzu”ndaki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


BA 419  İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimin tüm alt fonksiyonları birbirini takip eden mantık sırası içerisinde işlenmektedir. Ders sonunda öğrencilere konulara ilişkin uygulamalı ödevler verilmektedir.


POOL 007  GED - İnovasyon ve Girişimcilik


TURK 100  Türk Dili

Bu derste, öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli sözlü ve yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır. Sözlü anlatımda ise öğrenci, beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


ECON 102  Makroekonominin İlkeleri

Bu ders, özellikle milli gelir seviyesinin, fiyatların ve iş gücünün belirleyicileri üzerinde durarak öğrencilere temel makroekonomik kavramları açıklama amacını taşır. Enflasyon, işsizlik gibi güncel sorunları bu analiz çerçevesinde ele alır ve devletin ekonomik problemlerle ilgilenmek için elinde bulunan araçları, söz konusu araçların kısıtlarıyla analiz eder. Ders, milli gelir hesaplamaları, kısa ve uzun dönem toplam talep ve arz analizleri, para politikası, enflasyon, ekonomik büyüme gibi temel makroekonomik kavramları içermektedir.


MATH 102  Genel Matematik II

Genel Matematik II, Genel Matematik I dersinin devamıdır. Fonksiyonların grafikleri, optimizasyon, integraller, integral alma teknikleri, kalkülüsün temel teoremi, eğriler arasındaki alan, diferansiyel denklemler, genelleştirilmiş integral konularını içerir.


ENG 102  İngilizcede Akademik Beceriler II

ENG102 dersi birinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma gibi zihinsel becerileri geliştirmeye yöneliktir. Öğrencilerimizin akademik dinleme becerileri bir ders ya da bir tartışmada geçen önemli / ilgili bilgiyi dinleyerek, okuma becerileri ise güncel akademik metinler okuyarak ve sonra bu bilgileri kullanıp bir öğrenme çıktısı oluşturmaları sonucunda gelişecektir. Konuşma becerisi akademik sunumlara ağırlık vermektedir. Öğrencilerimiz, düşünce ve fikirlerini anlamlı bir bütünlük içinde, karşısındakini ikna edecek şekilde ifade etmeye hazırlanacaktır. Yazma becerisi daha çok konuşma aktivitelerini pekiştirmeye yöneliktir.


SFL 1024  İkinci Yabancı Diller II


POOL 005  GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim


SFL 202  İkinci Yabancı Diller IV


BA 201  Pazarlama İlkeleri

Bu ders pazarlamanın temel kavramlarını, pazarlama çevresini, tüketici davranışlarını, pazar bölümleme, hedefleme, konumlandırma stratejilerini ve pazarlama karması stratejilerini detaylı olarak inceler. NOT: İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen her türlü akademik çalışmanın ‘Akademik Dürüstlük ve Etik Kurallar’ çerçevesinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Detaylı bilgi için: http://isl.ieu.edu.tr/tr/akademik-durustluk


BA 252  Finansal Muhasebe II

Bu ders, öğrencilere muhasebenin temel fonksiyonlarını temel finansal tabloların hazırlanması süreci dahil öğretmek amacıyla tasarlanmış giriş düzeyinde bir muhasebe dersidir. Geleceğin yöneticileri olacak öğrencilerine işletmelerin karar verme süreçlerinde dikkate almak durumunda oldukları finansal verileri ve tabloları ve bu tabloların hazırlanmasında kullanılan muhasebe ilkelerini, usullerini tanıtmak amaçlanmaktadır. Bu amaçla, derste temel muhasebe ilkeleri ve finansal tabloları hazırlamak ve analiz etmek için gerekli muhasebe süreci ayrıntılı olarak ele alınacaktır.


BA 202  İşlemler Yönetimi

Bu dersin içeriğini, üretim sistemleri, ürün ve hizmet tasarımı, süreç ve ürün stratejileri, kapasite planlaması, tesis yeri seçimi, yerleşim stratejisi, üretim planlaması, stok yönetimi ve çizelgeleme konuları oluşturmaktadır.


BUS 220  İşletme ve Ekonomi için Veri Analitiği

Bu ders işletme ve ekonomi alanında gerekli olan veri işleme ve analiz becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu derste öğrenciler veri işlemleriyle ilgili bilgisayar kodlama becerilerini, kendi alanlarındaki vaka çalışmaları ile öğrenir. Bilgisayar alanında uzmanlaşmayı hedefleyen öğrenciler için tasarlanan kodlama derslerinin aksine, bu ders algoritmalara işletme ve ekonomi problemlerindeki işlevleri açısından yaklaşmakta ve veri işleme modellerinin özelliklerine ve uygulamalarına odaklanmaktadır. Bu uygulamalı derste öğrenciler, iş uygulamaları ve araştırmalarda yaygın olarak kullanılan Python ve R programlama dillerini öğrenir. Buna ek olarak, ders büyük veri analitiğinin özelliklerini ve bunun için kullanılan teknolojileri de kapsar.Bu ders üç modülden oluşmaktadır: 1 - Büyük veri (2 hafta): Teknolojiler (Hadoop, MapReduce), yetkinlikler, gerçek zamanlı veri işleme, büyük verilerde olası değer yaratma işlem hatları. 2. R ile istatistiksel süreçler (6 hafta): R'da keşifsel istatistikler. 3- Python ile veri analizi için kodlamaya giriş (6 hafta): Veri türleri, arama / sıralama, istatistiksel hesaplamalar için liste işleme, veriler için web kazıma.


ENG 310  İngilizce Temel Konuşma Becerileri

ENG 310 dersi 3. sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Öğrencilerin akademik ya da mesleki alanlarda kendilerini daha iyi ifade edemilmeleri amacıyla tasarlanmıştır. Bu ders, akademik ve mesleki alanlarda "Pecha Kucha" olarak bilinen kısa sunumlara ve münazaralara katılmayı kapsar.


ITF 312  Finansal Yönetim

Bu dersin içeriğini uzun vadeli finansman kaynakları, işletmelerin yatırım kararları, yatırım kararlarının alınabilmesi için gerekli nakit akımları, yatırım projelerinin değerlendirilmesi, sermaye maliyeti, kaldıraç ve optimal sermaye yapısı kavramları oluşturur.


BA 311  Yönetim Bilgi Sistemleri

Bu ders Yönetim Bilişim Sistemleri’nin (YBS) stratejik bir kavranışını geliştirmeyi ve böylece YBS’ye ilişkin kararların iş öncelikleriyle ilişkilendirilmesini amaçlar. Bu ders ayrıca YBS ssistemlerine işlevsel bir bakış geliştirerek öğrencilerin YBS kriterlerini ve sistemin geliştirme sürecini tasarlayabilecekleri, ve sistemin tedariği aşamasında sağlıklı kararlar alacakları bir zemin sunar. YBS sistemlerinin operasyon, pazarlama, finans, muhasebe, ve insan kaynakları gibi işlevlere etkilerini belirleyecek derinlikte bir kavranışı hedeflenir.


LAW 300  İşletme Hukuku

Borçlar Hukukunun temel kavramları, sözleşmeler, ticaret hukukunun temel kavramları, şirketler hukukunun genel ilkeleri, kıymetli evrak, haksız rekabet ve iş hukuku ders kapsamında ele alınacak konulardır.


POOL 006  GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler


BA 402  İşletme Politikası

Bu ders stratejik yönetim ve işletme politikası ile ilgili çeşitli konuları kapsamaktadır. Derste, öncelikle stratejik yönetimin temel kavramları, kurumsal yönetim, sosyal sorumluluk ve etik konuları tartışılmaktadır. Ardından, içsel ve dışsal çevrenin analizi, örgütsel misyon, amaçlar ve temel yetkinliklerin tanımlanması, şirket, işletme ve fonksiyon stratejilerinin belirlenmesi, stratejilerin uygulanması, değerlendirilmesi ve kontrolü tartışılacak temek konulardır. Bu konularla ilgili ayrıca vaka analizleri yürütülmektedir. Bu konular tartışılırken, küreselleşme, yenilik, sürdürülebilirlik ve stratejik yönetim kavram ve modellerinin Türkiye iş ortamına uygulanabilirliği de tartışılır.


Seçmeli Dersler


  


ACC 301  Muhasebe Bilgi Sistemlerinin Temelleri (PwC destekli)

Bu ders, günümüz iş dünyasında muhasebe bilgi sistemlerinin işlevi hakkında temel bilgileri sağlamaktadır. Derste ele alınan konular şu şekilde sıralanabilir: bilgi sistemleri, işlem süreçleri, gelir, gider, dönüştürme süreçleri, bilgi sistemi destekli finansal raporlama ve yönetim raporlama sistemlerinin analizi, veri tabanı yönetim sistemleri, iş süreçleri modelleme REA yaklaşımı, kurumsal kaynak planlama sistemlerinin temelleri, IT kontrolleri ile bilgisayarlı muhasebe ve excel tablolarının kullanımına ilişkin uygulamalar.


ACC 302  Stratejik Yönetim Muhasebesi ve Kontrol

Bu ders, işletme stratejisinin yönetim muhasebesi yöntemlerini nasıl etkilediğini ve maliyet bilgilerinin yönetim kontrolünde nasıl kullanılabileceğini göstermektedir. Dersin konuları yönetim kontrolü, faaliyet tabanlı maliyetleme ve faaliyet tabanlı yönetim, yaşam döngüsü maliyetlemesi, hedef maliyetleme, iş hacmi muhasebesi ve çevre muhasebesi, genel bütçeler ve sorumluluk muhasebesi, standart maliyetleme, esnek bütçeler ve varyans analizi gibi fiyatlandırma stratejilerinin temelleri, müşteri karlılık analizi ve satış varyansları, transfer fiyatlandırması ve hem özel hem de kamu kuruluşları için performans ölçümü ve kontrolünün temellerinden oluşmaktadır.


ACC 306  Denetim ve Güvence (PwC destekli)

Bu ders denetim ve güvence alanına ilişkin giriş düzeyinde bir derstir. Derste denetim alanındaki uluslararası gelişmeler ve standartar, denetim pazarını etkileyen faktörler, denetçilerin verebileceği hizmet çeşitleri ile denetim sürecinin aşamaları olan sözleşmenin kabulü, işletmenin analizi, risk ve önemlilik testleri, iç kontrollerin değerlendirilmesi, analitik prosedürler, kanıt toplama, denetim raporunun hazırlanması ve sunulması gibi temel denetim konuları işlenecektir. Derste ayrıca kurumsal yönetimin temellerine de değinilecektir.


ACC 322  Muhasebeciler için Şirketler Hukuku

Adi şirket ve ticaret şirketleri, şirketlerin yapısı ve özellikle şirketlerin denetimi bu ders kapsamında ele alınacaktır.


ACC 400  Adli Muhasebe

Ders genel olarak hilenin tanımı, hile üçgeni, bir kurumdaki hile riskleri, hileye karşı yapılması gerekenler, hile tesbitinde bilgi teknolojilerinin kullanımı, adli muhasebe uygulamaları ve adli muhasebe ile ilgili diğer konuları içermektedir.


ACC 402  Finansal Tabloların Analiz Esasları

Bu ders öğrencilere finansal tablo analizi yöntemlerini tanıtmaktadır. Ele alınan konular oran analizi, ortak büyüklük analizi, karşılaştırmalı analiz, raporlama ortamı, muhasebe analizi, finansman analizi, yatırım ve işletme faaliyetleri, nakit akışı, kârlılık, ileriye dönük analiz ve kredi analizidir.


ACC 405  İleri Muhasebe

Bu derste öğretim programındaki giriş ve orta düzey muhasebe derslerinde ele alınmayan konular işlenmektedir. Dersin kapsamnda sırasıyla faaliyet bölümleri, kar amaçlı olmayan ve kamu sektörü kurumlar muhasebesi, kur değişiminin etkileri, devlet teşvikleri muhasebesi ve finansal araçlar gibi ileri muhasebe konuları işlenmektedir.


ACC 407  Vergilendirmede İleri Konular

İleri düzeyde bir vergilendirme dersi olarak bu derste BA 327’de ele alınmış olan konuların kısa birer tekrarı yapılacak, konuların kapsamı geliştirilecek ayrıca yerel ve uluslararası vergilendirmede daha karmaşık konulara yer verilecektir. Dersin konuları arasında gelir ve kurumlar vergilerinin ileri konuları, şirket yeniden yapılanmalarının vergisel sonuçları, vergi planlaması ile transfer fiyatlandırma, uluslararası deniz ve taşıma işleri rejimi, çifte vergilendirme gibi uluslararası vergilendirme konuları yer almaktadır.


ACC 410  Performans Ölçme Semineri

Bu ders öğrencilere kurumlarda finansal ve/veya finansal olmayan göstergelerinin dikkate alındığı ve performans ölçmede kullanılan yöntemleri içermektedir. Öğrenciler performans ölçme kriterlerinden Ekonomik Katma Değer, Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Score Card), başabaş noktası analizi, duyarlılık analizi, rasyo ve önemli performans göstergelerini öğreneceklerdir.


ACC 420  Kurumsal Risk Yönetimi

Bu ders, risk yönetiminin evrimi, kurumsal risk yönetimi yaklaşımı, risk yönetiminin temel kavramları, risk yönetimi hedef ve stratejileri, risk yönetimi sistemlerinin tasarımı ve uygulanması konularını kapsamaktadır


ACC 430  Kurumsal Yönetim Semineri

Bu ders öğrencilere öncelikle OECD’nin kurumsal yönetim ilkelerini tanıtacaktır. Dersin içeriğine yönetim kurulunun rolü, finasal raporlama ve bağımsız denetim, ortaklık yapısı, kurumsal yönetim derecelendirmesi gibi kurumal yönetim mekanizmaları ile şirket skandallarından korunmak için iyi bir kurumsal yönetim sistemine sahip olmanın gerekliliği gibi konular dahil edilmiştir.


ACC 440  Muhasebe ve Denetim Semineri (PwC destekli)

Muhasebe ve denetim alanındaki güncel konular doğrultusunda derste tartışılacak konular öğrenciler ve öğretim elemanı tarafından dönem başında birlikte belirlenecektir. Öğrencilerden derste işlenen konulardan bir tanesini hazırlanarak sunmaları istenmektedir.


ACC 450  İleri Yönetim Muhasebesi

İleri düzey yönetim muhasebe dersi şu konuları içermektedir: strateji ve yönerim muhasebesi ilişkisi, kalite maliyeti, kapasite maliyet, ve çevresel maliyetlerin ölçülmesi ve yönetilmesi, yalın üretim ortamında maliyet analizi, maliyet tahmini, değer zinciri maliyetlerinin analizi, iş süreçlerinin yeniden yapılanması, hedef maliyetleme, hissedar değerini arttırma sürecinin yönetimi ve kontrolu ile ortak hizmet merkezlerinin maliyetlerini yönetme.


ACC 460  Özellikli Sektörler için Muhasebe

Ders bankacılık, tarım, hayvancılık, madencilik, inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ile kar amacı gütmeyen kurumlardaki muhasebe, finansal raporlama ve denetime ilişkin özellikli konuları içermektedir.


ACC 482  Muhasebe Etik Projesi

Bu ders iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğrenciler muhasebeciler için etik kuralların neler olduğunu öğrenecekler, ikinci bölümde ise muhasebe ve denetim etiği konusunda bir projeyi hazırlayıp sunacaklardır. Öğrenciler bu süreçte akademik danışmanları tarafından destekleneceklerdir.


BA 238  Vergilendirme ve Muhasebe Uygulamaları

Vergi kavramı, vergilendirmenin temel ilkeleri, vergilendirme süreci, Türk Vergi Sistemi’nde yer alan gelir vergisi, kurumlar vergisi, harcama vergileri (KDV, ÖTV), servet vergileri (veraset ve intikal vergisi ve motorlu taşıt vergisi) gibi temel vergi kanunları, vergi muafiyet ve istisnaları, vergi denetimi, vergi planlaması, vergiden kaçınma, vergi cezaları, vergi ihtilaflarının çözüm yolları, çifte vergilendirme ve önlenmesi ile vergi muhasebesi uygulamalarına ilişkin konuları içermektedir.


BA 315  Yaratıcılık ve İnnovasyon

Ders günün birinde yaratıcı ve yenilikçi bir örgütün parçası olmak veya yaratıcılığını nasıl kullanabileceğini öğrenmek isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. Yaratıcılık ve inovasyon konusunun derinlemesine anlaşılmasının sağlanmasıyla, öğrencilerin yaratıcılıklarının farkına varmasının sağlanması ve yaratıclığı inovasyona nasıl dönüştürecekleri konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.


BA 318  İşletme Etiği

İş Etiği, öğrencilerin, doğanın değiştirilmesi yoluyla insanların ve diğer yaşayan varlıkların üzerindeki dolaylı etkileri ve insanların bireysel ve sosyal davranışlarındaki etkileri de dahil, etik konusuna ilişkin düşüncelerini, anlayışlarını, ve uygulama davranışlarını değiştirme/geliştirme amacını güden bir derstir.Özetlemek gerekirse, dersin ana amacı etik düşünce, kavram ve uygulamaları, diğer insanlara karşı "iyi" davranışı koruyabilmek ve dolaylı olarak bütün canlılar için çevrenin korunması ile ilgili belli başlı felsefik yolları aktarmaktır.


BA 319  Müzakere ve Karar Verme Süreci

Ders öğrencilere müzakere ile ilgili teori, süreç ve uygulamaları, çatışma çözümünü ve ilişki yönetimininin dinamiklerini açıklayarak, onların daha iyi birer müzakereci olmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Derste öğrendiklerini etkili bir biçimde uygulama fırstaı bulan öğrenciler, hem iş hem de özel yaşamlarında müzakere süreçlerini ve genel olarak ilişkilerini daha rahat ve verimli bir biçimde deneyimleyeceklerdir.


BA 324  Marka Yönetimi

Bu derste marka ve marka yönetimi ayrıntılı olarak incelenecektir. Ders kapsamında marka yönetimi süreci,ve bu süreci etkileyen faktörler ele alınacak ve örnek olaylar üzerinden analizler ve tartışmalar yapılacaktır. Derste aynı zamanda öğrencilerden marka yönetimi planları hazırlamaları istenecektir.


BA 325  İleri Karar Verme Teknikleri

Bu ders, iş dünyasında birçok farklı hedef barındıran ve belirsizlik içeren durumlarda, bireysel olarak veya grup halinde etkin ve doğru bir şekilde karar alınması için kullanılan teknikleri öğretmektedir.


BA 330  Örgütsel Davranış

Davranış, kişilerarası iletişim, örgüt içerisindeki grup içi ve gruplar arası iletişim, birey, grup ve örgüt performanslarının iyileştirilmesi ve yönetimin rolü bu ders kapsamındaki başlıklardır.


BA 338  Dijital Pazarlama

Bu ders, dijital pazarlamanın temel kavramlarını açıklar, dijital pazarlama stratejisini planlamada mikro-çevrenin ana unsurların önemini tartışır, farklı dijital iletişim kanallarının uygunluk ve başarı faktörlerini özetler ve dijital pazarlama planının aşamalarını açıklar. Bu ders kapsamında öğrencilerin gerçek bir firma için dijital pazarlama planı geliştirmesi ve sunması beklenmektedir.


BA 340  Girişimcilik Becerileri

Ders boyunca, yeni bir işletme kurmanın nasıl olduğunun ve işletme bir kere kurulduktan sonra verilecek kritik kararların ve yönetimsel gereklerin kavratılması hedeflenmektedir.


BA 345  İşletmelerde Sosyal İçerme ve Çeşitlilik

Bu ders ayrıcalık ve ayrımcılığın altında yatan teorik altyapıyı inceleyerek şirketlerin daha kapsayıcı olmaları için yapmaları gerekenleri analiz edecektir. Dersin ana amacı toplumsal cinsiyet, ırk, etnik ve ulusal köken gibi faktörler yüzünden ayrımcılığa uğrayan alt grupları tanımlamak ve işyeri dinamiklerini de bu grupların çerçevesinden değerlendirmektir.


BA 347  Orta Düzey Muhasebe I

Orta düzey bir muhasebe dersi olarak tasarlanan bu derste öğrencilere UFRS Kavramsal Çerçevesi’nin kullanımı ve UFRS temelli finansal raporların nasıl hazaırlanacğaına ilişkin daha detaylı bilgi vermek amaçlanmaktadır. Dersin konuları temel muhasebe ilkeleri, kayıt süreci, UFRS Kavramsal Çerçevesi, UFRS temelli finansal tabloların kavram ve içerikleri ile nakit ve alacaklar, stoklar, maddi varlıklar, maddi olmayan varlıklar ve ilgili varlıklara uygulanmak üzere amortisman, değer düşüklüğü ve itfa işlemlerinden oluşmaktadır.


BA 348  Orta Düzey Muhasebe II

Orta düzey muhasebe derslerinin ikincisi olarak tasarlanan bu ders, kısa ve usun vadeli borçlar, karşılıklar (provisyonlar), koşullu borçlar, hasılatın muhasebeleştirilmesi, muhasebe politikasında değişiklikler, hatalar ile çalışanlara sağlanan faydalar, kiralama işlemleri ve gelir vergilerine ilişkin muhasebe işlemlerinin detaylı bir şekilde analiz edilmesine yönelik konuları içermektedir.


BA 355  Sürdürülebilir İşletmeler için Pazarlama

Bu ders, sürdürülebilirliğin ana ilkeleri, etkileri ve zorluklarını açıklar; pazarlama faaliyetlerinin çevreye ve topluma etkilerini değerlendirir; farklı paydaşların rollerini tartışır; ve sürdürülebilirlik ilkelerini etkin bir şekilde uygulayan pazarlama uygulamalarını ve iş modellerini inceler.


BA 356  Liderlik ve Yönetişim

Derste etkin liderlik göstermenin farklı yolları üzerinde durulacaktır. Geleneksel yaklaşımların yanı sıra izleyicilik, otantik liderlik gibi yeni kavramlara yer verilecektir. Eleştirel bir yaklaşımla liderlik teori ve yaklaşımlarının geçerliliği sorgulanacaktır. Öğrenciler pek çok aktiviteyle liderlikle ilgili farkındalıklarını ve kendi becerilerini geliştirecektir.


BA 377  Pazarlama Araştırması

Bu ders, pazarlama araştırmasıyla ilgili temel kavram ve uygulamaları pazarlama yönetimi bakış açısıyla birleştiren bir derstir.


BA 380  Uluslararası İşletmecilik

Bu ders uluslararası işletmecilik ortamının ve etkinliklerinin temel yönlerini kapsamaktadır. İlk olarak, uluslararası işletmeciliğin temel kavramları, işletmelerin uluslararasılaşması ve küreselleşme tartışılmaktadır. İkinci olarak, uluslararası işletmeciliği etkileyen kültürel, politik, yasal ve ekonomik koşullar analiz edilmektedir. Üçüncü olarak, uluslararası işletmecilik için fırsatların değerlendirilmesi ve stratejilerin belirlenmesi tartışılmaktadır. Son olarak, uluslararası piyasalara girme ve faaliyet göstermenin işlevsel ve operasyonel yönleri tartışılmaktadır.


BA 400  Proje Yönetimi

Dersin içeriği şu konulardan oluşmaktadır: Projeler, stratejik projelerin seçilmesi, proje yöneticisinin rolü, organizasyonlarda projenin rolü, iş aktivitelerini planlama, proje maliyetleri ve bütçe, proje zamanlaması.


BA 406  Uluslararası Pazarlama

Küreselleşme, küresel pazarlama çevresi (politik, yasal, kültürel, sosyal, ekonomik çevre), pazara giriş ve büyüme stratejileri, hedef pazar analizi, hedef pazara uygun ürün, fiyat, dağıtım ve iletişim stratejilerinin belirlenmesi, uluslararası pazarlama stratejilerinin uygulanması, bu derste detaylı olarak ele alınacak konulardır.


BA 409  Yönetimsel ve Örgütsel Gelişim

Günümüzde artan sayıda organizasyon değişen ve dinamik çevrenin getirdikleri ile karşı karşıya kalmaktadır ve “Değiş ya da öl” bu örgütleri yöneten profesyonellerin sık sık karşı karşıya kaldıkları bir motto olmaya başlamıştır. Tüm bunların ışığında geleceğin yöneticileri olan öğrencilerimize bu ders süresince; değişim çeşitleri ve süreçleri, değişime karşı direnç ve bu dirençle baş etme yöntemleri, örgütsel gelişim metotları ile değişimin önündeki fırsat ve sorunlar aktarılacaktır.


BA 410  Toplam Kalite Yönetimi

Rekabet ve kalite kavramları, Toplam Kalite Yönetimi prensipleri ve uygulamaları, Toplam Kalite Yönetimi araçları ve teknikleri, İstatistik, olasılık, kontrol çizelgeleri, güvenilirlik dersin konuları arasındadır.


BA 411  Üretim Planlaması ve Stok Kontrolu

Bu derste üretim planlama, stok yönetimi ve tedarik zinciri konuları üzerinde durulacaktır. Üretimin verimli ve etkin yapılabilmesi için gerekli olan konular ele alınacak ve bu doğrultuda analizlerin nasıl yapılması gerektiği öğrencilere öğretilecektir.


BA 413  Perakende Çevresi

Bu derste öğrencilerin, perakendecilik sektörünün yapısı ve işleyişi, perakendecilik çevresi elemanları, çevresel faktörlerin perakendecilik yönetimi karar alma süreçlerinde oynadıkları rol ve perakendecilikte stratejik yönetim ile ilgili detaylı bilgiler edinmeleri sağlanacaktır.


BA 414  Perakendeci Müşteri Hizmetlerinin Yönetilmesi

Bu derste öğrencilerin perakende sektörü özelinde hizmet sektöründe müşteri hizmetleri yönetimi, müşteri tatmininin arttırılması, müşteri sadakati sağlanması hakkında teorik altyapı oluşturmaları ve edindikleri bilgiler doğrultusunda sektördeki uygulamaları incelemeleri ve değerlendirmeleri amaçlanmaktadır.


BA 435  Örgüt Kuramları

Ders, örgütlerin davranışlarını açıklayan örgüt kuramlarını ele almaktadır. Derste, yapısal koşul bağımlılık, kaynak bağımlılığı, işlem ve vekalet maliyeti, popülasyon ekolojisi, kurumsalcılık ve örgütsel ağ kuramları tartışılmaktadır. Derste ayrıca, yorumlayıcı, eleştirel ve postmodern örgüt bakış açıları tartışılmaktadır. Bu kuramlar, örgütsel yapı, strateji, teknoloji, kültür ve çevre boyutları üzerinden karşılaştırılmakta ve bütünleştirilmeye çalışılmaktadır.


BA 437  Parekendeciler için Stok Yönetimi

Her perakendecinin bilmesi gereken anahtar konu stok yönetimidir: gereğinden fazla stok gereksiz maliyet getirirken gereğinden az stok satışların kaybına yol açabilir. En iyi stok seviyesini bulmak, stok maliyetlerini en aza indirgemek, defter tutmak, fiziksel denetim ve stok sayımı, satış raporlarının hazırlanması ve perakende raf yönetimi bir perakende firmasında stok yönetiminin temel aktivitelerindendir ve bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.


BA 443  İç Kontrol ve İç Denetimin Temelleri

Dersin birinci bölümü kurumsal yönetim ve risk yönetimi ile ilgili konuları gözden geçirerek bunların iç kontrollerle ilişkisini ortaya koymaktadır. Bu bölümde iç kontrolün bileşenleri, bunlarla ilgili ilkeler, finansal tablolar üzerindeki iç kontrollere ilişkin yönetimin sorumluluğu konuları COSO Çerçevesi ele alınarak işlenmektedir. İkinci bölüm denetim stratejisi, denetim yaklaşımı, hile denetimi, iç denetçiler için etik kurallar ve iç denetim süreçleriyle ilgili planlama, mülakat, test, çalışma kâğıtları, raporlama gibi iç denetim konularını içermektedir.


BA 445  Türkiye’de İş Ortamı

Bu ders, Türkiye’deki iş ortamını tarihsel ve karşılaştırmalı bir bakış açısıyla tartışmaktadır. Dersin içeriği, ulusal iş sistemi yaklaşımını ve Türkiye’deki iş sistemi özelliklerinin tarihsel değişiminin, devlet-iş ilişkileri, örgüt yapıları, stratejileri, yönetici elitleri ve yönetim uygulamaları açısından analizini kapsamaktadır. Ayrıca, Türkiye’deki girişimci davranışını ve iş faaliyetlerinin örgütlenmesini biçimleyen ekonomik, politik ve kurumsal koşullar incelenmektedir.


BA 464  İş Analitiği ve Büyük Veriye Giriş

Bu ders veri analizi için gerekli yöntem ve araçlara odaklanır. Yaygın bir istatistik platformunun (R) veri yönetimi gibi temel işler için kullanımını kapsar. Keşifsel veri görselleştirme ve özetleme yöntemlerinden başlayan ders temel öngörü yöntemlerinden (örn. Doğrusal modeller) daha karmaşık yöntemlere (veri madenciliği, karar ağacı veya birleşme kuralı analizi gibi) ilerler. Öğrenciler iş problemlerini analiz problemlerine dönüştürmeki ve bunların çözümünü aramak konusunda hem kuramsal bilgi hem de uygulamalı beceriler edinirler. Bu yöntemler bilinen problemler kadar yeni ve az bilinen problemlere de uygulanabilmesi amacıyla çevik problem çözme sistematiğine oturtularak uygulanırlar.


BUS 495  Uygulamalı İdari Bilimler Becerilerini Geliştirme

Ders Tanımı Uygulamalı İdari Bilimler Becerilerini Geliştirme dersi öğrencilerin anlaşmalı kurumlarda alan deneyimi kazanmalarını kapsamaktadır. Bu ders, yükseköğretimi iş hayatıyla birleştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin eğitimleri sırasında çalışarak iş tecrübesi edinmelerini ve kurumsal hayata geçişlerini hızlandıracaktır. Teorik bilginin pratikteki uygulamalarını deneyimlerken derslerine karşı daha motive olarak kurumsal hayatta karar süreçlerinde inisiyatif alma, süreçlere entegre olma ve kendisine uygun sektör ve alanı deneyimleyerek bulma gibi avantajlara sahip olacaktır. Öğrencilerin haftada en az 2.5 gün çalışmaları ve kurumda yürütülmekte olan lisans bölümünün program çıktılarına uygun niteliklere sahip bir projede aktif rol almaları beklenmektedir.İşletme Fakültesi derse başvuru koşullarını, dersin kotasını, başvuru tarihlerini ve uygun kurumlardaki pozisyonları her ilgili dönemde duyuracaktır. Koşulları sağlayan öğrenciler İşletme Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilecektir. Ders, kayıtlanmaya hak kazanan öğrencilere Öğrenci İşleri tarafından dönemin başlangıcından önce atanacaktır. Bu ders 1 bölüm içi, 2 bölüm dışı seçmeli, toplam 3 seçmeli ders yerine sayılacaktır.


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.